Privacyverklaring

 

Privacy
Voor Frieke Ontwerpatelier is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt, hoe deze verzameld en gebruikt worden, op welke grondslag en met welk doel uw persoonsgegevens worden verwerkt, met wie uw gegevens worden gedeeld, hoe uw persoonsgegevens worden beschermd en welke rechten u op grond van de AVG kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle opdrachtgevers van Frieke Ontwerpatelier.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2018.

 

Grondslagen gegevensverwerking
Frieke Ontwerpatelier verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,
waarbij u partij bent of op uw verzoek vóór de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen;
verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; uw toestemming.

 

Overeenkomst
De verstrekking van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst van opdracht met ons te sluiten. Wanneer de gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij niet onze contractuele verplichtingen jegens u vervullen. In dit kader verwerkt Frieke Ontwerpatelier uw (bedrijfs)naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Frieke Ontwerpatelier bewaart deze gegevens niet langer dan wettelijk vereist en toegestaan.

 

Wettelijke verplichting
Daarnaast verwerkt Frieke Ontwerpatelier uw persoonsgegevens indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Toestemming
Wanneer u (telefonisch of schriftelijk) contact met Frieke Ontwerpatelier opneemt, bijvoorbeeld via het contactformulier of formulier voor het plannen van een kennismakingsgesprek via de website, geeft u Frieke Ontwerpatelier toestemming uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres te verwerken. Frieke Ontwerpatelier verwerkt deze gegevens om contact met u te kunnen opnemen ter beantwoording van uw vragen en/of verdere dienstverlening.

 

Intrekking toestemming
Wanneer uw gegevens worden verwerkt doordat u toestemming voor deze verwerking heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

Derden
Uw gegevens zullen niet beschikbaar worden gesteld aan derden buiten de EU (inclusief Noorwegen, Liechtenstein en IJsland). Uw gegevens zullen slechts beschikbaar worden gesteld aan derden binnen deze zone voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering door een met u gesloten overeenkomst of wanneer zodanige verplichting volgt uit de wet met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt onder meer te denken aan correspondentie met derde partijen. Door Frieke Ontwerpatelier ingeschakelde derdn, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

 

Opslag persoonsgegevens
Frieke Ontwerpatelier verwerkt uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd.

 

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Frieke Ontwerpatelier, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

 

Beveiliging van persoonsgegevens
Frieke Ontwerpatelier heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Frieke Ontwerpatelier maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Frieke Ontwerpatelier maakt met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), waarmee alle informatie tussen u en onze website en e-mailadres wordt afgeschermd.

 

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeert Frieke Ontwerpatelier u over deze wijzigingen, tenzij redelijkerwijs niet van Frieke Ontwerpatelier kan worden verwacht.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U heeft te allen tijde het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens, om rectificatie hiervan te vragen, om verwijdering van uw gegevens, beperking van de verwerking van uw gegevens, het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Frieke Ontwerpatelier behoudt zich het recht voor een dergelijk verzoek af te wijzen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend omdat er een wettelijke verplichting op haar rust om de gegevens te verwerken. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

Wanneer Frieke Ontwerpatelier u inzage geeft in de verwerking van uw persoonsgegevens, verstrekt Frieke Ontwerpatelier u een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, rekent Frieke Ontwerpatelier op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aan. Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.

 

Gebruik social media en websites van derden
Op de website (http://www.frieke-ontwerpatelier.nl), facebookpagina en andere social media van Frieke Ontwerpatelier zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken. Frieke Ontwerpatelier houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: info@frieke-ontwerpatelier.nl

of per post aan:
Frieke Ontwerpatelier
Luzernevlinder 3
4904 ZM OOSTERHOUT.

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 51980894.