Algemene Voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (inclusief aanvullende en vervolgopdrachten) aan, overeenkomsten of andere rechtsbetrekkingen met Frieke Ontwerpatelier. Algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk uitgesloten.

  1. Iedere opdracht wordt uitsluitend verleend aan Frieke Ontwerpatelier. De toepasselijkheid van de art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Frieke Ontwerpatelier is gerechtigd de opdracht door of met de hulp van een of meer anderen te doen uitvoeren en daarbij gerechtigd eventueel toepasselijke voorwaarden (mede) voor en namens de wederpartij te aanvaarden. Frieke Ontwerpatelier is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van derden.

  1. Indien in verband met (de uitvoering van) een opdracht zich een gebeurtenis voordoet die kan leiden tot enige aansprakelijkheid van Frieke Ontwerpatelier jegens de wederpartij, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 2.500,- of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

  1. Offertes zijn twee maanden geldig. Opdrachten dienen schriftelijk te worden bevestigd. Een door Frieke ontwerpatelier opgegeven termijn heeft een indicatieve strekking. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW (klagen kan tot tien werkdagen na toezending van een ontwerp) vervallen vorderingen tot schadevergoeding in ieder geval na twaalf maanden vanaf het moment dat een opdracht is afgerond. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van het ontwerp zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  1. Deze algemene voorwaarden kunnen worden ingeroepen door Frieke Ontwerpatelier en iedere (rechts)persoon verbonden aan Frieke Ontwerpatelier dan wel betrokken bij (de uitvoering van) een opdracht.

  1. Tenzij anders bepaald dienen facturen (honorarium en alle ter uitvoering van een opdracht gemaakte kosten) door de wederpartij zonder enige inhouding, korting of verrekening, binnen veertien dagen te worden voldaan. Bij gebreke daarvan, is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Frieke Ontwerpatelier totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden gerechtigd de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten. Frieke Ontwerpatelier behoudt zich het recht voor, ook nadat betaling heeft plaatsgevonden, de (verdere) uitvoering van de opdracht te staken dan wel daaraan nadere voorwaarden te verbinden. Ingeval van niet-betaling maakt Frieke Ontwerpatelier aanspraak op volledige vergoeding van alle ter incasso gemaakte kosten. Frieke Ontwerpatelier is gerechtigd te allen tijde betaling van een voorschot te verlangen.

  1. Frieke Ontwerpatelier is, behoudens een andersluidende afspraak, rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten ter zake de in het kader van de opdracht gemaakte ontwerpen, schetsen, werken, merken, tekeningen, modellen, (handels)namen of anderszins beschermde objecten, ongeacht of deze aan de opdrachtgever e/o derden ter hand zijn gesteld. Frieke Ontwerpatelier is exclusief bevoegd tot eventuele registratie of depot. De wederpartij verkrijgt na volledige betaling een exclusieve gebruikslicentie conform de overeengekomen bestemming. Het is de wederpartij, behoudens toestemming, niet toegestaan het ontwerp ruimer of anders te gebruiken, daaronder begrepen wijziging, verminking of aantasting. In geval van ruimer of anders gebruik, heeft Frieke Ontwerpatelier recht op schadevergoeding wegens contract-/inbreuk ad drie maal het honorarium, onverminderd het recht op vergoeding van daadwerkelijke schade. Frieke Ontwerpatelier heeft het recht het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van een onderzoek naar het bestaan van rechten van derden en eventuele beschermingsvormen voor de wederpartij. De wederpartij vrijwaart Frieke Ontwerpatelier voor eventuele aansprakelijkheid jegens derden in verband met (de uitvoering van) het resultaat van een opdracht en de verstrekte materialen en gegevens.

  1. Ingeval van opzegging van een overeenkomst door de wederpartij dan wel ontbinding van een overeenkomst door Frieke Ontwerpatelier wegens een toerekenbare tekortkoming door de wederpartij, is de wederpartij gehouden, naast een schadevergoeding, het honorarium en alle gemaakte kosten te betalen.

  1. Op de rechtsverhouding tussen Frieke Ontwerpatelier en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbank Breda, onverminderd het recht van Frieke Ontwerpatelier eventuele geschillen aan de (anderszins) bevoegde rechter voor te leggen.

 Onze voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant.